Surge Orange Segment Linen Kimono

Surge Orange Segment Linen Kimono

One Size Fits All

Cotton/Linen Mix

Proudly Made in New Zealand


Type: Kimonos